Educa Berlijn 2016 – Dag 1

Educa Berlijn 2016 – Dag 1

Zoals je kan merken aan de titel gingen Joris Desseyn en ikzelf samen naar Online Educa Berlijn. Joris heeft al zijn samenvatting van de eerste dag en de tweede dag gepost. Ik kan me dus meteen beperken tot de sessies waar ik zelf aan deelgenomen heb.

Na de plenaire sessie begaf ik me met hoge verwachtingen naar zaal Tegel, waar Eric Sheninger (@e_sheninger) ons verwachtte voor zijn sessie.

Inspiring students: bringing awe back to learning.

Als nieuwe directeur van een school veranderde hij zowat alle aspecten van de organisatie met als voornaamste doel de leerlingen opnieuw te prikkelen en goesting te doen krijgen in school en leren. En hoe bekend het Engelse “Awe” ook mag klinken, de Nederlandse vertaling is op zich ook veelzeggend: respect; ontzag; eerbied; achting (Bron: Interglot). Na een korte inleiding om zichzelf en “awe” te situeren, kwamen we uit op de essentie van het betoog: “There will always be change and you should dare to take the jump.” Het is immers onze verantwoordelijkheid om de studenten blijvend te prikkelen en dat vereist dus dat wij als onderwijsverstrekkers ook blijvend innoveren. Dus… innovatie als sleutel voor verandering.

De spreker gebruikte hierbij een aantal tools om de aanwezigen te activeren. Hij stelde vragen die in groepjes besproken konden worden, waarna je via tools als todaysmeet.com en mentimeter.com de antwoorden kon delen met de andere aanwezigen.

drivers-for-innovationDe spreker ging vervolgens dieper in op vier drijvende krachten voor innovatie: de veranderende technologie, wijzigende behoeften van de lerenden, de veranderende onderwijsleeromgeving en gewoonweg gewaagde ideeën. Elk van deze drijvende krachten werd vervolgens toegelicht en met voorbeelden geïllustreerd. Dit neem ik echter niet op in dit verslag, want de spreker is zo vriendelijk om een gedeeld Google Document ter beschikking te stellen waarin je deze informatie ook zelf kan raadplegen. Het lijkt me dus veel efficiënter daarvan de link te geven:

https://docs.google.com/document/d/1Xj9ZiDmNJ7bwoL1s-fh_owYaKtNA7dtw3dNW2PZihYk/edit

Technologie markt

Doorlopend was er ook een beurs waar verschillende partners hun producten aan de man (of vrouw) probeerden te brengen. Een uitgelezen kans om een aantal producten nader te bekijken. Conform de projectdomeinen waar ik me mee bezig hou, ging ik in gesprek met:

  • WISEflow (www.wiseflow.com): een stevig uitgebouwd online examenomgeving gebruikt in meerdere universiteiten.
  • TurnitIN (www.turnitin.com), voor ons gekend als plagiaatdetectietool, maar ook interessant omwille van hun nieuwe Feedback Studio die voor formatieve en summatieve evaluatie van ingediende papers wel interessant kan zijn.
  • Peergrade (www.peergrade.io), een intuïtieve tool voor het aanmaken van peer-evaluatie opdrachten op basis van documenten die de studenten individueel of in groep indienen en beoordelen.

Tijd voor de volgende sessie:

Open web based learning space for adult educators

Carmen Biel en Tim Scholze leggen uit hoe ze aan het begin staan van een grootschalig project om 530.000 leerkrachten uit het werkveld op onderwijskundig vlak te professionaliseren. Na een korte situering door Carmen Biel, nam Tim Scholze de leiding met een nogal theoretische uiteenzetting over de validatie van competenties en het kwaliteitsmodel dat ze daarvoor hebben ontwikkeld. Hoewel interessant om nog eens een toelichting te krijgen bij concepten als: “validation of informal and non-formal learning”, “planning and delivery of competence oriented and situational learning” kon dit deel van de sessie niet meteen mijn verwachtingen vervullen.

integrated-validationWel interessant was de validatie workflow die werd voorgesteld en de daarbij aangebrachte tools ter ondersteuning.

Zo werden vier fasen onderscheiden: de identificatie-fase (d.m.v. it-ondersteunde vragenlijsten en interviews), de documentatie-fase (d.m.v. ePortfolios met een verwijzing naar het zeker nog verder te bekijken EUROPASS), de assessment-fase (waarbij het waargenomen gedrag tijdens het assessment wordt getoetst ten aanzien van een officiële standaard of beroepsprofiel) en de certificatie-fase (met verwijzingen naar EQF, ECTS en ECVET).

Vervolgens keerde Carmen Biel terug naar het thema van de sessie: Open webbased learning space. Zoals ook in de handout kon gelezen worden, wordt elke geselecteerde competentie opgedeeld in subcompetenties en vervolgens geordend op basis van de niveau’s: eenvoudig, normaal en moeilijk. Zo ontstaat een matrix waarbij voor elke cel een leerobject zal ontwikkeld worden. Elk leerobject wordt zodanig opgesteld dat het twee mogelijke ingangen heeft: één volgens de logica van de subcompetentie en één op basis van een situatieschets (casus). Theoretisch allemaal erg mooi voorgesteld, maar gezien de premature status van het project kunnen we nog niets concreet te zien krijgen.

De belangstelling van de deelnemers nam zienderogen af. Even flakkerde de interesse weer op wanneer de spreekster begon over de technologische infrastructuur. Maar helaas… We zullen in de toekomst verder werken met onze wb-web.de omgeving (gebaseerd op NEOS), de leeromgeving wordt vermoedelijk een combinatie van portfolio, LMS en een toetssysteem, gebaseerd op Moodle en Mahara en de studenten zullen zowel op basis van de competenties als op basis van casussen verschillende leerpaden kunnen volgen.

Behalve een mockup van hoe het er misschien voor de studenten zou kunnen uitzien, niet echt veel praktische of concrete informatie over de eigenlijke open web based learning space. Een beetje teleurstellend, maar ach: “Rome wasn’t build in a day“.

Vervolgens nam ik deel aan de Academic Sessions. Drie uiteenzettingen van ongeveer 30 minuten op een rijtje: 1, 2 en 3. Aangezien deze uiteenzettingen niet lang duurden, beperk ik ook liever het verslag ervan tot de essentie.

The Norwegian Virtual School: Data-Driven Real-Time Teaching. A New Teacher Role (Morten Oddvik)

Context: 240 studenten krijgen ondersteuning van 8 docenten, 2 technologen en 1 manager om deel te nemen aan cursussen (fast-track courses) voor extra taalonderricht. Deze studenten presteren goed op school en kunnen online deelnemen aan extra cursussen om hen nog beter te maken. Deze fast-track courses zijn opgebouwd rond activiteiten per week: bekijk een video en beantwoord de vragen, neem deel aan een webconferentie met adobe connect, waarbij de breakout rooms worden gebruikt om de studenten op te delen in niveau en taal en gebruik de dagen daarop online tools (office365, google drive, padlet) om in groepen de taaloefeningen te maken.

Conclusie: Interessante mix van activiteiten waarbij de focus niet ligt op de gebruikte tools, maar op het bereiken en activeren van studenten op afstand. Uitdagingen zijn er wel, waaronder: Wie zal de rekening betalen? Hoe beïnvloeden we de attitude van de leerkrachten voor dit soort onderwijs? en Hoe verbeteren we de vaardigheden van de leerkrachten?

Moodle LMS Data Used in Predictive Analysis to Indicate Students Likely to Interrupt Studies (Lasse Seppänen)

Context: Elke week bezorgde de IT-afdeling aan de lector de ruwe data van het aantal logins in de leeromgeving Moodle. Deze data werd vervolgens bijgewerkt: studenten die nog nooit inlogden werden toegevoegd, studenten die officieel afwezig waren werden verwijderd en de studentenbegeleider wou enkele andere studenten ook niet in de lijst. Daarna werd per student het aantal logins per week berekend. Vaststelling: een eenvoudig algoritme kon voorspellen welke studenten in gevaar waren: wie minder dan 4 keer per week inlogt heeft een hoger risico op problemen. Effect: de studentenbegeleider neemt contact op met de betrokken student.

Conclusie: Het leven kan zo eenvoudig zijn, maar wat zou het effect zijn van het contact met de studiebegeleider en blijft de voorspellende waarde van het aantal logins per week dan nog wel bestaan? Meer vragen dan antwoorden…

Are Early Warning Systems too Late? (Perry Samson)

Wat krijg je wanneer je een professor meteorologie laat werken met de datasets van de eigen lesopnames? De beste sessie op de eerste dag van OEB2016!

Context: Deze professor werkte samen met ECHO360 (een alternatief van het lesopnamesysteem: Panopto) om data te verzamelen over het gebruik van zijn lesopnames door de studenten. Bij de opnames laat hij studenten notities nemen, navigeren naar specifieke slides, commentaar toevoegen, d.m.v. bookmarks de belangrijke slides voor het examen markeren en zelfs met een WTF-knop aanduiden waar ze verward zijn over de inhoud van de slide.

Hij onderzocht vervolgens de voorspellende waarde van het gedrag dat de studenten stellen bij het gebruik van deze lesopnames en de scores die ze behalen op de examens. Drie parameters werden bekeken: het aantal correct beantwoorde vragen (een mogelijkheid die wij in Panopto helaas missen), het aantal slideviews en de “grade point average” van de student. Net zoals voor het weer kan de professor nu ook voor zijn studenten voorspellingen doen: met 77% zekerheid kan hij na twee weken zeggen welke studenten slechte punten zullen behalen op de examens.

Conclusie: Ondanks het immense belang van learning analytics voor deze professor bleek de sessie vooral een pleidooi om het actief leren van studenten te stimuleren tijdens contactmomenten:

“I’ve been teaching for 38 years now and only now I am able to activate my students during the lectures.”

Daarenboven wees hij toch ook nog even op het ethische aspect: Wat doe ik eigenlijk met deze informatie? Zal het gedrag van de student veranderen wanneer ik deze tijdens een individueel gesprek met deze informatie confronteer?

Plenaire sessie: This House Believes Artificial Intelligence (AI) Could, Should and Will Replace Teachers

Joris gaf reeds een samenvatting van het debat. Allebei dachten we “Kom maar eens na Donald Clark” die een stevig pleidooi hield voor de stelling. Maar mede daarom vond ik de bijdrage van Nell Watson tegen de stelling zeker het herbekijken waard. Maar hou wel rekening met de disclaimer van de moderator.

 

No comments

Leave a reply

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *