Adaptieve leerpaden in Toledo

Update: Dit artikel werd bijgewerkt in april 2022 i.f.v. het voorsprongfonds-project Adaptieve bouwtenen voor blended en afstandsleren.

Bij het uitwerken van een leerpad in Toledo kan je ervoor zorgen dat studenten andere materialen krijgen aangereikt of andere opdrachten moeten uitvoeren, afhankelijk van het al dan niet voldaan zijn van bepaalde voorwaarden.

Zo zou je de student kunnen laten starten met een toets die bepaalde voorkennis test en op basis van de behaalde score, de student de ene of andere richting uitsturen. In het verdere verloop van het leerpad, kan dit nog herhaald worden, m.a.w. je zou kunnen toetsen in welke mate de student de reeds aangeboden leerstof beheerst en wederom afhankelijk van de behaalde score, de student meer uitleg of oefenmateriaal aanbieden, of hem het leerpad laten vervolgen.

Dat dit mogelijk is in Toledo, is iets waarvan vele collega’s zich niet bewust zijn. De functie in Toledo die toelaat om dit te realiseren wordt ‘adaptieve inhoud’ genoemd.

De werkwijze gaat als volgt. Je start met het toevoegen van items en mappen in een inhoudsgebied zoals je dat gewoon bent. Standaard zijn deze items en mappen toegankelijk voor al de studenten die ingeschreven zijn in de betreffende cursus.

Via adaptieve inhoud kan je ervoor zorgen dat een item of map maar zichtbaar is voor een student wanneer deze aan een of meer criteria beantwoordt.

De criteria die afgetoetst kunnen worden, zijn:

  • Of de student een welbepaald ander item doorgenomen heeft
  • Of de student een welbepaalde toets heeft afgelegd en hierop een welbepaalde score heeft gehaald (bv. score lager dan 10, of score hoger dan 16)
  • Of de student een welbepaalde opdracht ingediend heeft
  • Of aan bepaalde datumvoorwaarden voldaan is

Met behulp van ‘adaptieve inhoud geavanceerd’ kunnen (ingewikkelde) combinaties van criteria opgebouwd worden.

Om het eerste type van criterium – het al dan niet doorgenomen zijn van een item – te kunnen toepassen, moet je op het betreffende item de doorneemstatus activeren. Dat zorgt ervoor dat er een knop verschijnt bij het item waarmee de student kan aangeven dat hij het doorgenomen heeft. Uiteraard kan een student dat knopje aanklikken zonder dat hij het item effectief doorgenomen heeft, maar daarmee schiet hij alleen zichzelf in de voet. Je moet dit dan ook niet zien als een strikt door de docent geleid leerpad, maar als een formatief aanbod van leermaterialen waarbij je de studenten begeleidt in het verwerven ervan. Het blijft de eigen verantwoordelijkheid van de student om maximaal van jouw aanbod gebruik te maken. Het systeem proberen te omzeilen brengt hem geen enkele baat bij.

C:\Users\LINDA~1.TAM\AppData\Local\Temp\SNAGHTML60461e.PNG

Voor de student zal dat er als volgt uitzien:

C:\Users\LINDA~1.TAM\AppData\Local\Temp\SNAGHTML588ce2.PNG

Via een multiple choice test kan je bijvoorbeeld nodige voorkennis toetsen. Als een student op zo’n toets onvoldoende scoort, laat je hem bijkomend leermateriaal doornemen (lees: items of mappen die alleen zichtbaar worden wanneer de score lager is dan een bepaalde waarde).

In bovenstaand voorbeeld zullen we de voorkennistoets pas laten verschijnen wanneer de student op het item Inleiding de knop ‘Markeren als doorgenomen’ aangeklikt heeft.

In het contextmenu icoontje bij de titel van de toets, kiezen we ‘Adaptieve inhoud’ en scrollen dan naar beneden tot bij ‘Doorneemstatus’. We klikken bladeren en selecteren dan het item ‘Inleiding’ omdat we wensen dat de student de status van dat item op doorgenomen heeft geplaatst vooraleer de toets zichtbaar mag worden voor de student. Goed om weten: wanneer de doorneemstatus nog niet ingeschakeld was op het geselecteerde item, dan zal dat automatisch wel gebeuren wanneer men deze adaptieve regel instelt.

Indien de student minder dan 70% haalt op de voorkennistoets, willen we dat hij module 0 doorloopt. Het zichtbaar worden van de map ‘Module 0’ hangt dus af van de score behaald op de toets.

Opnieuw via adaptieve inhoud, maar nu bij de map ‘Module 0’, kiezen we voor ‘Cijfer’ en stellen daar het gewenste criterium in.

Het zichtbaar worden van Module 1 kunnen we bijvoorbeeld instellen op het behalen van een minimale score van 70% op de voorkennistoets of op het aangeven van het doorgenomen hebben van module 0. Omdat dit een complexere voorwaarde is, moeten we deze keer gebruik maken van ‘Adaptieve inhoud: geavanceerd’.

We maken hier 2 regels, een waarbij we verlangen dat de score op de voorkennistoets minstens 70% bedraagt, en een tweede regel die vereist dat de doorneemstatus op de map ‘Module 0’ op ‘doorgenomen’ staat. Deze 2 regels worden verbonden met een OF. Het volstaat dus wanneer aan een van beide regels voldaan is.

Via adaptieve inhoud worden leermaterialen dus gradueel toegankelijk voor de student en doorloopt hij een door jou uitgetekend leerpad.

Bij doorgedreven gebruik van deze adaptieve regels, kan het soms handig zijn om te kunnen nagaan hoe ver een student reeds gevorderd is in het leerpad. Dit kan je opvolgen via Configuratiescherm – Evaluaties – Prestatieoverzicht.

C:\Users\LINDA~1.TAM\AppData\Local\Temp\SNAGHTML474967a.PNG

Door bij een student het icoontje in de kolom ‘ Adaptieve inhoud’ aan te klikken, krijg je een overzicht van wat de student kan zien en wat niet, welke items met doorneemstatus doorgenomen zijn en welke niet.

Wil je ook aan de slag gaan met adaptieve inhoud en heb je hierbij hulp nodig, dan kan je steeds terecht bij de medewerkers van ICT-ICTO.

Zie ook dit bericht in het inspiratiepakket voor gedifferentieerd hoger onderwijs dat aan Odisee ontwikkeld werd in het OOF-project ‘Onderwijs op maat’.

Eén reactie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.